– ABOUT TEPCoT –

TEPCoT

Top Executive Program in Commerce and Trade

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์

เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหอการค้าไทย ซึ่งมีความต้องการเสนอหลักสูตรที่มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ระดับสูงของ หน่วยงานทั้งจาก ภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ โดยนำประเด็นร่วมสมัยทางด้านการค้าและการพาณิชย์มาอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ และเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์จริงในเรื่องต่างๆ มาเป็นผู้นำการเรียนรู้ การจัดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ พาณิชย์ของสถาบันวิทยาการการค้ามีเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างวิสัยทัศน์ที่ได้มาจากการบูรณาการองค์ความรู้ แนวความคิด และประสบการณ์ทางการค้าและการพาณิชย์ด้านต่างๆ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการค้าและการพาณิชย์ที่จะนำพาประเทศให้เป็นผู้นำเศรษฐกิจของเอเชียต่อไป อย่างยั่งยืนด้วยเหตุนี้ การออกแบบหลักสูตรฯ จึงมุ่งเติมเต็มศักยภาพที่มีอยู่แล้วของผู้บริหารระดับสูงในด้านต่างๆ โดยอาศัย เครือข่ายความรู้ ที่จะเป็นการเสริมพลังความคิดให้กับผู้บริหารทั้งในภาครัฐและเอกชน

จุดเด่นของหลักสูตร

 • 1. เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ กับ หอการค้าไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในแวดวงการค้าและการพาณิชย์มายาวนาน และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต่อมากระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักสูตรฯ จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและดำเนินการหลักสูตร TEPCoT จึงนับเป็นความร่วมมืออย่างลงตัวของ 6 องค์กร
 • 2. เป็นหลักสูตรที่เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และวิสัยทัศน์ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากผู้บริหารและผู้ประกอบการที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
 • 3. เป็นหลักสูตรที่สามารถเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านการค้าและการพาณิชย์ ระหว่างผู้บริหารระดับสูงในภาคส่วนต่างๆ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้
 • 1. วิเคราะห์เจาะลึกประเด็นร่วมสมัยในด้านการค้า การพาณิชย์ และการลงทุน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีส่วนอย่างสำคัญในการกำหนดทิศทางการค้าและการลงทุนของโลก และของประเทศไทย
 • 2. เสริมสร้างเครือข่ายผนึกกำลังความรู้ในการใช้วางแผนเชิงกลยุทธ์ ให้ภาคเอกชนไทยมีขีดความสามารถทัดเทียมนานาชาติ ซึ่งจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ในการแข่งขัน และการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนสืบไป รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบและจริยธรรมในการดำเนินงาน
 • 3. เพื่อให้เกิดการผนึกพลังจากทุกภาคส่วน โดยการนำเสนอแผนพัฒนายุทธศาสตร์การค้าและการพาณิชย์ เพื่อนำพาประเทศไทยให้เป็นผู้นำเศรษฐกิจของเอเชีย และสามารถแข่งขันได้อย่างโดดเด่นในเวทีโลก
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง้านการค้าและการพาณิชย์
ภาคราชการ – รัฐวิสาหกิจ 35%
สถาบันการศึกษา 5%
อื่นๆ 3%
ภาคเอกชน 57%
 • อดีตรัฐมนตรี
 • ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหอการค้าไทย
 • ปลัดกระทรวงและรองปลัดกระทรวง
 • อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี
 • ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธาน และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประธานศาลอุทรณ์
 • รองอัยการสูงสุด
 • ผู้พิพากษา
 • เลขาธิการ BOI
 • ประธานกรรมการในบริษัทเอกชน
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • รองเสนาธิการทหารบก
 • จเรตำรวจแห่งชาติ และอื่นๆ

สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
Copyright 2019 © TEPCoT by UTCC.