Menu
 

"INITIATIVE COLLABORATION OF PUBLIC, PRIVATE, AND ACADEMIC"

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade :TEPCoT) เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหอการค้าไทย ซึ่งมีความต้องการเสนอหลักสูตรที่มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ระดับสูงของ หน่วยงานทั้งจาก ภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ โดยนำประเด็นร่วมสมัยทางด้านการค้าและการพาณิชย์มาอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ และเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์จริงในเรื่องต่างๆ มาเป็นผู้นำการเรียนรู้ การจัดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ พาณิชย์ของสถาบันวิทยาการการค้ามีเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างวิสัยทัศน์ที่ได้มาจากการบูรณาการองค์ความรู้ แนวความคิด และประสบการณ์ทางการค้าและการพาณิชย์ด้านต่างๆ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการค้าและการพาณิชย์ที่จะนำพาประเทศให้เป็นผู้นำเศรษฐกิจของเอเชียต่อไป อย่างยั่งยืนด้วยเหตุนี้ การออกแบบหลักสูตรฯ จึงมุ่งเติมเต็มศักยภาพที่มีอยู่แล้วของผู้บริหารระดับสูงในด้านต่างๆ โดยอาศัย เครือข่ายความรู้ ที่จะเป็นการเสริมพลังความคิดให้กับผู้บริหารทั้งในภาครัฐและเอกชน  

จุดเด่นของหลักสูตร

1.เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ กับ หอการค้าไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความ
เชี่ยว ชาญในแวดวงการค้าและการพาณิชย์มายาวนาน และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต่อมากระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักสูตรฯ จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและดำเนินการหลักสูตร TEPCoT จึงนับเป็นความร่วมมืออย่างลงตัวของ 6 องค์กร
2.เป็นหลักสูตรที่เน้น กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และวิสัยทัศน์ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้บริหารและผู้ประกอบการที่เป็นที่ยอมรับ อย่างกว้างขวางทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
3.เป็นหลักสูตรที่สามารถเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านการค้า และการพาณิชย์ระหว่างผู้บริหารระดับสูง ในภาคส่วน
ต่างๆ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้ 
1.วิเคราะห์เจาะลึกประเด็นร่วมสมัยในด้านการค้า การพาณิชย์ และการลงทุน  ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และมีส่วนอย่างสำคัญในการกำหนดทิศทางการค้าและการลงทุนของโลก และของประเทศไทย 
2.เสริมสร้างเครือข่ายผนึกกำลังความรู้ในการใช้วางแผนเชิงกลยุทธ์ ให้ภาคเอกชนไทยมีขีดความสามารถ 
ทัดเทียมนานาชาติ ซึ่งจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ในการแข่งขัน และการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนสืบไป  
รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบและจริยธรรมในการดำเนินงาน 
3. เพื่อให้เกิดการผนึกพลังจากทุกภาคส่วน โดยการนำเสนอแผนพัฒนายุทธศาสตร์การค้าและการพาณิชย์ 
เพื่อนำพาประเทศไทยให้เป็นผู้นำเศรษฐกิจของเอเชีย และสามารถแข่งขันได้อย่างโดดเด่นในเวทีโลก 
Top