Menu

สารจากที่ปรึกษาหลักสูตร


นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ

ประธานอาวุโสหอการค้าไทย

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade หรือ TEPCoT)  เป็นความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  นับจากที่มีการก่อตั้งหลักสูตร TEPCoT ขึ้นในปี 2551 ถึงวันนี้ หลักสูตร TEPCoT ยังคงได้รับการตอบรับด้วยดีเสมอมา โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร TEPCoT นั้น ไม่เพียงเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้ในเชิงวิชาการเกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัย ด้านเศรษฐกิจโลก การค้า การลงทุน สังคมและสิ่งแวดล้อม เท่านั้น   หากแต่ TEPCoT ยังมีเจตนารมณ์สำคัญในการผนึกกำลังผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานสำคัญ จากภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ ให้เกิดความใกล้ชิด เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและมีความเข้าใจระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่สมาชิก TEPCoT ยังคงมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง มีการพบปะ ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ในนามของหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผมขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่เห็นความสำคัญ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้พลังเครือข่าย TEPCoT เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

 


 

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและดูแลหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) ที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยมทั้งผู้นำด้านธุรกิจรวมถึงผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ซึ่งแต่ละท่านมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาประเทศและผลักดันเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้จะประสบความสำเร็จไปไม่ได้หากขาดบุคลากรที่มีคุณภาพตั้งแต่รุ่น 1 จนถึงรุ่นปัจจุบัน ดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการผนึกกำลังความรู้และกำหนดทิศทางด้านการค้าและการพาณิชย์ให้มีขีดความสามารถทัดเทียมนานาชาติเพื่อนำพาประเทศไทยให้เป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจของเอเชียต่อไป 

 


สารจากผู้อำนวยการหลักสูตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
ผู้อำนวยการหลักสูตร

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT โดยหลักสูตรนี้เกิดขึ้นจาก ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หอการค้าไทย กระทรวง พาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการคลัง โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรับเป็นเจ้าภาพทั้งในด้านสถานที่ บุคลากร การเงิน และการอำนวยการต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้แลกเปลี่ยนความรู้และวิสัยทัศน์จากประสบการณ์จริง ทั้งจากผู้บริหารและผู้ประกอบการที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านเศรษฐกิจ การค้าและการพาณิชย์ นอกเหนือจากองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และ ประสบการณ์ ผู้เข้าร่วมยังเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านการค้าและการพาณิชย์ ซึ่งเป็นการเติมพลังความคิดซึ่งกันและกัน ผมมีความเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการผนึกกำลังความรู้และกำหนดทิศทางด้านการค้าและการพาณิชย์ให้มีขีดความสามารถทัดเทียมนานาชาติ เพื่อนำพาประเทศไทยให้เป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจของเอเชียต่อไป

 ทีปรึกษาหลักสูตร  
1.นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์
2.นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
3.นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง
4.นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
5.นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
6.นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทย                    
7.นายฉัตรชัย บุญรัตน์ กรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าไทย
8.รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์              อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    
ประธานกรรมการ  
 นายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
   
กรรมการ  
1.นายกลินท์ สารสิน รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
2.นายวิชัย  อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
3.ดร.พจน์  อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
4.นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ์              ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
5.นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
6.นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง  

7.นายนรภัทร  ปลอดทอง ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
กระทรวงมหาดไทย

8.นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
9.นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
10.ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย
11.นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย
12.นายจีรพันธ์  อัศวะธนกุล กรรมการเหรัญญิกหอการค้าไทย
13.ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
  ผู้อำนวยการหลักสูตร TEPCoT
14.นายชนิตร  ชาญชัยณรงค์ ที่ปรึกษา Vnet Capital Co.,Ltd.
   
กรรมการและเลขานุการ  
นางสาวอารดา  มหามิตร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Top