Menu
การสมัครเข้ารับการอบรมในรุ่น 12

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติพอสังเขป (Curriculum Vitae - CV)
โดยระบุ
อายุและเบอร์ติดต่อ พร้อมแนบไฟล์รูปหน้าตรง มาที่

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือ อีเมล: 
tepcotmail@gmail.com
ส่งประวัติได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 1 ธันวาคม 2561


คุณสมบัติผู้สมัคร
          1. มีอายุไม่น้อยกว่า 35 ปีขึ้นไป
          2. เป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน/องค์กร ในภาครัฐ (ระดับรองอธิบดีขึ้นไปและมีอายุงานเหลืออย่างน้อย 2 ปี) และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการพาณิชย์ หรือ
          3. เป็นผู้บริหารระดับสูงด้านอื่นๆ เช่นสื่อสารมวลชน สถาบันการค้า NGO ซึ่งเป็นบุคคลที่ควรมีความรู้ในเรื่องของการค้าและการพาณิชย์ หรือ
          4. เป็นบุคคลอื่นๆ ที่ทางคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมหลักสูตร และ
          5. เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมหลักสูตร สามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรได้

การพิจารณาและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
เป็นไปตามที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกและถือเป็นที่สุดในการพิจารณา
หมายเหตุ: ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเพื่อส่งใบสมัครให้ท่านกรอก

ระยะเวลาเรียน
จำนวนชั่วโมงเรียน 72 ชั่วโมง (มีนาคม ถึง ตุลาคม) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 น. 18.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:

ศูนย์บริการวิชาการ              เบอร์ติดต่อ 02-697-6861-3
อีเมล: tepcotmail@gmail.com

Top