Menu

"ENHANCE TRADE COMPETITIVENESS"

วิธีดำเนินงาน
 

1.เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในหัวข้อที่กำหนด ที่ประกอบด้วย ผู้นำระดับโลกและระดับชาติ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผู้ทรงภูมิปัญญาที่เป็นที่ยอมรับ ผู้ปฎิบัติที่มีความสำคัญในแวดวงการค้าและการพาณิชย์ รวมไปถึงวิทยากรรับเชิญจากต่างประเทศมาเป็นผู้บรรยาย 
2.เน้นการเรียนรู้แบบอภิปราย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ องค์ความคิด และประสบการณ์จริง  
ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม ไม่เน้นการเรียนแบบถ่ายทอดจากฝ่ายเดียว  
3.ศึกษา ดูงาน สัมมนานอกสถานที่ ทั้งในและต่างประเทศ

ระยะเวลาของหลักสูตร
ระยะเวลาอบรม ประมาณ 6 เดือน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อสิ้นสุดหลักสูตรฯ แล้ว คาดหวังได้ว่าผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้ประโยชน์ดังต่อไปนี้  
1.ผู้เข้าร่วมหลักสูตร มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในประเด็นและปัญหาต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการค้าและ  
การพาณิชย์ของไทยในยุคโลกาภิวัฒน์เข้าถึงแนวความคิด และเครื่องมือที่สามารถใช้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการพาณิชย์ ให้ทะยานไปสู่ศักยภาพในการแข่งขันที่สูงและยั่งยืน  
2.เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานและองค์กร ที่จะมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์ปัญหา อย่างเป็นระบบและครอบคลุม  
3.เป็นเวทีเชื่อมโยงแนวคิดจากภาคส่วนต่างๆ ที่จะแก้ปัญหาระดับประเทศได้อย่างบูรณาการ และลดแรงเสียดทานทางความคิด อันเกิดจากความไม่เข้าใจกัน ในแต่ละภาคส่วนของประเทศ  
4.ได้เครือข่ายผู้บริหารระดับสูงจากแวดวงการค้าและพาณิชย์ และแวดวงอื่นๆ ซึ่งจะมีส่วนผลักดันนโยบาย และสร้างกลไกใหม่ๆทางการค้าและการพาณิชย์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และวางแผนเชิงรุก ของหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมหลักสูตร มีดังนี้ 
  • เป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน/องค์กร ในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการพาณิชย์ หรือ
  • เป็นผู้บริหารระดับสูงด้านอื่นๆ เช่นสื่อสารมวลชน สถาบันการค้า NGO ซึ่งเป็นบุคคลที่ควรมีความรู้ในเรื่อง ของการค้าและการพาณิชย์ หรือ
  • เป็นบุคคลอื่นๆ ที่ทางคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมหลักสูตร และ
  • เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมหลักสูตร สามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรได้

  
สำหรับผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะต้องมีการคัดสรรเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ผู้มีชื่อเสียงจากทุกภาคส่วนต่างๆ
Top