Menu

TEPCoT รุ่นที่ 1


ดาวน์โหลดรายชื่อรุ่น

คุณเกริกไกร จีระแพทย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานรุ่น TEPCoT 1 ผมได้ความรู้หลากหลายในแขนงที่สำคัญต่อเศรษฐกิจการค้า จากผู้รู้จริง ทำจริง ในช่วงเวลาสั้นๆ และได้ผูกสัมพันธ์ยิ่งขึ้นกับเพื่อนร่วมรุ่น จากทั้งภาคเอกชนและราชการ จึงนับว่าเป็นการใช้เวลาอย่างได้สารัตถะและประโยชน์อย่างยิ่ง
คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) หลักสูตร TEPCoT มีคุณค่าและคุ้มค่าอย่างมาก ผมมีความประทับใจหลายๆ ด้าน เริ่มตั้งแต่วิทยากร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำระดับประเทศ เพื่อนร่วมรุ่นซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ทั้งในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ สรุปแล้วความผิดหวังไม่มี มีแต่ความประทับใจและดีใจที่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร TEPCoT รุ่นที่ 1
Top