Menu

TEPCoT รุ่นที่ 7


ดาวน์โหลดรายชื่อรุ่น

คุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ปรึกษา TEPCoT รุ่นที่ 7 TEPCoT เป็นหลักสูตรที่ทำให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการค้าและการพาณิชย์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อีกทั้งยังได้โอกาสที่จะรู้จักและสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนๆร่วมรุ่น ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป ผมขอขอบคุณท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้จากประสบการณ์จริง ขอบคุณเพื่อนร่วมหลักสูตรทุกท่าน สำหรับมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งทำให้ผมมีมุมมองที่กว้างขึ้น ยินดียิ่งที่มีโอกาสเข้าอบรมในหลักสูตร TEPCoT รุ่นที่ 7
คุณสมชาย บุลสุข ประธานรุ่น TEPCoT รุ่นที่ 7 การเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ที่จะเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมดูงานการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีประโยชน์ต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กำลังจะเริ่มต้นในเร็วๆ นี้เป็นอย่างมาก รวมถึงสิ่งที่ได้รับจากท่านวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ รู้ลึก รู้จริง ในหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ มาดาวน์โหลดให้พวกเราได้รับรู้ รับฟัง ในระยะเวลาหลักสูตรเพียงแค่ 6 เดือน ประกอบกับกลยุทธ์สร้างพลังขับเคลื่อนประเทศไทยของ TEPCoT ด้วยการคัดเลือกนักศึกษาซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน มาเป็นเพื่อนร่วมรุ่น มีการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ ซึ่งผมได้รับสิ่งใหม่ ๆ พร้อมกับมิตรภาพ ที่สร้างความประทับใจให้กับผมเป็นอย่างยิ่งครับ
Top