Menu
 

โครงสร้างของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ให้ความสำคัญต่อการทำให้เศรษฐกิจไทยมีพลังในการแข่งขัน ด้วยเหตุนี้จึงมุ่งสร้างองค์ความรู้ 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ ประกอบด้วยเนื้อหาภายใต้หัวข้อดังกล่าว 22 หัวข้อ ดังนี้*

Module 1. Environment Analysis (Outside-In)


          1. Introduction 
to Commerce and Trade & Mega Trends 

          2. A New Mindset for a Shifting Global Economy   
          3. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดน
          4. Thailand in the New Global Landscape & Thailand 4.0
          5. Thailand Economic Reform
          6. พื้นฐานเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยภายใต้พลวัต

Module 2. National and Organization Perspectives (Inside-Out)

          1. Position of the Thai Economy in Commerce and Trade

          2. ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมในโลก
          3. Thailand’s Strategies: A Roadmap to the Real Opportunities
          4. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาค
          5. การค้าและการลงทุนไทยภายใต้ยุคการปฏิรูปประเทศผ่านรัฐธรรมนูญใหม่
          6. Logistics: A Key Survival for the Thai Economy and Trade
          7. การขับเคลื่อนประเทศไทยในบทบาทของประชารัฐ

Module 3. Strategies and Competitiveness 

          1. Empowering the power of mind: A must know for 
Leaders

          2. Enhancement of Trade Competitiveness and Efficiency
          3. รู้เฟื่องเรื่องกฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
          4. Impact of Corruption on Corporate Governance, Reducing Trade Obstacle
          5. นวัตกรรมบนความพอเพียง 
          6. New Era of Thailand Tourism
          7. Capital Market Development in Thailand Trade Facility
          8. Digital Economy
          9. SMEs National Trade Competitiveness…Lessons & Learned from private sector

* นอกเหนือจากหัวข้อดังกล่าว อาจมีหัวข้อพิเศษที่มีการเชิญวิทยากรมีชื่อเสียงมาบรรยาย


Special Topics:


          1. New Challenges for Thailand in the New Era of Global Trade and  Investment

          2. บทบาทเศรษฐกิจไทยต่อประชาคมอาเซียน
          3. บริบทเศรษฐกิจไทยในอาเซียน
Top