– TEPCoT รุ่นที่ 1 –

คุณเกริกไกร จีระแพทย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานรุ่น TEPCoT 1 (วาระพ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน)
ผมได้ความรู้หลากหลายในแขนงที่สำคัญต่อเศรษฐกิจการค้า จากผู้รู้จริง ทำจริง ในช่วงเวลาสั้นๆ และได้ผูกสัมพันธ์ยิ่งขึ้นกับเพื่อนร่วมรุ่น จากทั้งภาคเอกชนและราชการ จึงนับว่าเป็นการใช้เวลาอย่างได้สารัตถะและประโยชน์อย่างยิ่ง

สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Copyright 2019 © TEPCoT by UTCC