– TEPCoT รุ่นที่ 2 –

พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ประธานรุ่น TEPCoT 2 (วาระพ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน)
ผมไม่ได้อยู่ในวงธุรกิจ ทั้งในธนาคารและบริษัททางการค้าภายหลัง แต่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) ซึ่งนำผู้ที่ประสบความสำเร็จและมีความเข้าใจอย่างแท้จริงในการค้าและการพาณิชย์มาบรรยายประสบการณ์ให้ฟัง ทำให้ทราบวิธีการปฏิบัติและการดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งแนวทางการประสานงานระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ อีกทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในธุรกิจสมัยใหม่ และในฐานะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ มีความเห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Copyright 2019 © TEPCoT by UTCC