– TEPCoT รุ่นที่ 3 –

คุณสุจินต์ หวั่งหลี ประธานกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประธานรุ่น TEPCoT 3 (วาระพ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน)
TEPCoT เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ในด้านการค้า และการพาณิชย์ ที่สมบูรณ์และครบถ้วนรอบด้าน ฝ่ายผู้จัดการหลักสูตร มีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง ผู้เข้าร่วมหลักสูตร เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย จึงทำให้การบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นไปอย่างน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมอย่างมาก มีการทำกิจกรรมร่วมกันในหลายๆด้าน จึงทำให้มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่น ทั้งในรุ่นเดียวกัน และผู้เข้าอบรมในรุ่นอื่นๆด้วย

คุณสุกิจ หวั่งหลี ประธานกรรมการบริษัท พูนผล จำกัด อดีตประธานรุ่น TEPCoT 3 (วาระพ.ศ.2553 - พ.ศ.2557)
หลักสูตร TEPCoT ให้ทั้งความรู้ แนวทางและวิธีการในการดำเนินธุรกิจหลากหลายด้าน และหลากหลายประเภท ทั้งธุรกิจการเงิน การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม จากวิทยากรที่ให้ความชัดเจนดีมาก

สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Copyright 2019 © TEPCoT by UTCC