– TEPCoT รุ่นที่ 6 –

คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานรุ่น TEPCoT 6 (วาระพ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน)
ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการเข้าอบรมในหลักสูตร TEPCoT รุ่นที่ 6 นับเป็นหลักสูตรที่ทรงคุณค่าทั้งความรู้และเครือข่าย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นทั้งจากหน่วยงานภาคเอกชนและภาคราชการ ได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ ในประเด็นการค้าและการลงทุนรวมทั้งได้รับความรู้และเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับผม ผมต้องขอขอบคุณคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ได้จัดหลักสูตรนี้ และขอให้หลักสูตรประสบความสำเร็จสร้างบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เวลส์กรุ๊ป อดีตประธานรุ่น TEPCoT 6 (วาระพ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560)
TEPCoT หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับภาคราชการหลายกระทรวง เป็นหนึ่งในโครงการที่ดีที่สุดโครงการหนึ่ง จากประสบการณ์ที่ได้ผ่านมาในรอบ 10 ปีนี้ ได้ความรู้ ได้สาระ ได้สายสัมพันธ์ เพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่ดีจำนวนมาก จากทุกรุ่นของ TEPCoT เป็นความภูมิใจและความประทับใจ ที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคม TEPCoT ขอขอบคุณโครงการที่ได้ให้โอกาสเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TEPCoT

สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Copyright 2019 © TEPCoT by UTCC