– TEPCoT รุ่นที่ 7 –

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ประธานรุ่น TEPCoT 7 (วาระพ.ศ.2560 - ปัจจุบัน)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ หรือ TEPCoT เป็นหลักสูตรที่ผู้บริหารระดับสูงจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน รวมถึงรับฟังมุมมองจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยหลักสูตรเน้นองค์ความรู้ รวมถึงประเด็นที่มีความสำคัญต่อการค้าและการพาณิชย์ของไทยในยุคปัจจุบันที่เรากำลังก้าวสู่ยุคที่มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล ซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความสำคัญมาโดยตลอด ขณะเดียวกันยังสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ของทางภาครัฐที่จะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้โดดเด่นในเวทีโลก จึงเชื่อว่าหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการค้าและการพาณิชย์ของไทยเพื่อก้าวสู่อนาคต

คุณสมชาย บุลสุข ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานคณะเจ้าหน้าที่ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน), ประธานรุ่น TEPCoT 7 (วาระพ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560)
การเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ที่จะเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมดูงานการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีประโยชน์ต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กำลังจะเริ่มต้นในเร็วๆ นี้เป็นอย่างมาก รวมถึงสิ่งที่ได้รับจากท่านวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ รู้ลึก รู้จริง ในหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ มาดาวน์โหลดให้พวกเราได้รับรู้ รับฟัง ในระยะเวลาหลักสูตรเพียงแค่ 6 เดือน ประกอบกับกลยุทธ์สร้างพลังขับเคลื่อนประเทศไทยของ TEPCoT ด้วยการคัดเลือกนักศึกษาซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน มาเป็นเพื่อนร่วมรุ่น มีการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ ซึ่งผมได้รับสิ่งใหม่ ๆ พร้อมกับมิตรภาพ ที่สร้างความประทับใจให้กับผมเป็นอย่างยิ่งครับ

คุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน), ประธานที่ปรึกษา TEPCoT รุ่นที่ 7, อดีตประธาน TEPCoT7 (วาระพ.ศ. 2557- พ.ศ.2558)
TEPCoT เป็นหลักสูตรที่ทำให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการค้าและการพาณิชย์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อีกทั้งยังได้โอกาสที่จะรู้จักและสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนๆร่วมรุ่น ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป ผมขอขอบคุณท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้จากประสบการณ์จริง ขอบคุณเพื่อนร่วมหลักสูตรทุกท่าน สำหรับมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งทำให้ผมมีมุมมองที่กว้างขึ้น ยินดียิ่งที่มีโอกาสเข้าอบรมในหลักสูตร TEPCoT รุ่นที่ 7

สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Copyright 2019 © TEPCoT by UTCC