TEPCoT 10 สนับสนุนการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 10 ชั้น 2

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบป้ายแสดงความขอบคุณให้แก่ ประธานกลุ่มเรือของผู้เข้าอบรมในหลักสูตร TEPCoT รุ่นที่ 10 และ บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด ในโอกาสที่ผู้เข้าอบรมฯ ในรุ่นนี้ได้สนับสนุนในการปรับปรุงห้องน้ำของอาคาร 10 ชั้น 2 ใหม่ ณ ห้องเรียนรวม 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560