ขอแสดงความยินดีกับคุณอนุทิน ชาญวีรกูล ประธาน TEPCoT รุ่นที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับคุณอนุทิน ชาญวีรกูล ประธาน TEPCoT รุ่นที่ 9 เข้ารับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561